2007/Jul/19

เรียนทุกท่าน ผมต้องการความช่วยเหลือด่วน

วันนี้ผมได้บันทึกนี้

บันทึกจากรักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ที่ศธ 0520. 202/ ลงวันที่ 16 ก.ค. 2550

เรื่อง ขอเอกสารกระดาษคำตอบและคะแนนรายวิชาอารยธรรมไทย

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์

มีเนื้อหาทั้งหมดว่า

"ด้วยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ขอให้คณะอักษรศาสตร์ส่งเอกสารกระดาษคำตอบรายวิชาอารยธรรมไทยพร้อมคะแนนที่ให้แก่นักศึกษาในการตอบคำถามแต่ละข้อ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคณะฯจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะฯภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เพื่อจะได้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนต่อไป"เลยขอแนบข้อสอบมาให้ดูด้วยเพื่อพิจารณาดำเนินการ เพราะขณะนี้เสรีภาพในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ถูกคุกคามแล้วบุญส่ง.

.........................

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION ( สำหรับหลักสูตรปกติ ) จำนวน 1 หน้า

สอบวันพฤหัสที่ กันยายน 2548 เวลา 13.30 น.-16.30 น.


คำสั่ง ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑

(ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน)

๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้


๑. ท่านคิดว่า รัฐชาติไทยควรกำหนดความเป็นไทยและเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย


๒. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางการพัฒนาแบบใด จึงจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในสังคม จงอภิปราย


๓. ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการทางสังคมในสังคมไทยปัจจุบันควรเป็นเช่นไร อย่างไร จงอภิปราย


๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเพศและกามารมณ์หรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๕. ท่านคิดว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาการก่อการร้ายได้อย่างไร จึงจะเกิดความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย จงอภิปราย


๖. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๗. ท่านคิดว่าการกระโดดตามรถไฟของกระแสโลกาภิวัตน์ให้ทันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๘. ท่านคิดว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย จงอภิปราย


๙. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรทำอย่างไรจึงจักกำจัดวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมให้หมดอิทธิพลลงไปได้ จงอภิปราย


๑๐. ท่านคิดว่าระบบทุนนิยมให้ประโยชน์หรือสร้างปัญหากับสังคมไทย อย่างไร และท่านมีข้อเสนออย่างไรในการจัดการปัญหาดังกล่าว จงอภิปรายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ

........................

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION ( สำหรับหลักสูตรเอเชียศึกษา ) จำนวน 1 หน้า

สอบวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 13.30 น.-16.30 น.


คำสั่ง ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑

(ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน)

๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้


๑. ท่านคิดว่า รัฐชาติไทยควรกำหนดเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย


๒. ท่านคิดว่าสังคมไทยมีปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมอย่างไรบ้าง และท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร จงอภิปราย


๓. ท่านคิดว่าเราควรดำเนินการอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในบริเวณสามจังหวัดภาคใต้ได้อย่างเป็นธรรม จงอภิปราย


๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้างจากกระแสโลกาภิวัตน์ และท่านคิดว่าสังคมไทยควรใช้แนวทางเช่นไรในการจัดการปัญหาดังกล่าว จงอภิปราย


๕. ท่านคิดว่าพัฒนาการทางศิลปะในสังคมไทยเผชิญปัญหาอะไรบ้าง และเพื่อให้การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีความรุ่งเรือง ท่านคิดว่ารัฐควรมีบทบาทหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๖. ท่านคิดว่าสถาบันกษัตริย์มีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย จงอภิปราย


๗. ท่านคิดว่าแนวทางการบริหารประเทศและการดำเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันจะทำให้สังคมไทยดีขึ้นในความหมายการมีชีวิตที่ดี ที่ยุติธรรม และเสมอภาค หรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๘. ท่านคิดว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการทางสังคมมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๙. ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาแบบใดเหมาะสมกับสังคมไทย และทำให้สังคมไทยไม่เป็นเหยื่อของกระแสโลกาภิวัตน์


๑๐. ท่านคิดว่าเราจะต่อสู้กับวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมในสังคมไทยอย่างไร จงอภิปรายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ

..............................

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อสอบประจำ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบวิชา 449- 104 THAI CIVILIZATION จำนวน 1 หน้า

สอบวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 13.30 น.-16.30 น.


คำสั่ง ๑. ข้อสอบทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ ให้ทำเพียง ๔ ข้อ โดยต้องทำข้อที่ ๑

(ข้อละ ๒๐ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน)

๒. ให้นำเอกสารใด ๆ เข้ามาดูเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้


๑. ท่านคิดว่า ความเป็นชาติไทยมีหรือไม่ คืออะไร และควรมีเอกลักษณ์แห่งชาติหรือไม่


๒. ท่านคิดว่าประเทศไทยควรใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมโลกาภิวัตน์หรือไม่ เพราะเหตุใด และอย่างไร จงอภิปราย


๓. ท่านมองบทบาทของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในการต่อต้านระบอบทักษิณเช่นไร การเคลื่อนไหวทางสังคมในแนวทางเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ และเป็นประโยชน์กับสังคมไทยอย่างไร จงอภิปราย


๔. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องเพศและกามารมณ์ต่อผู้หญิงและกลุ่มรักร่วมเพศหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๕. ท่านคิดว่าสังคมไทยจะแก้ปัญหาการก่อการร้ายในภาคใต้ได้อย่างไร จึงจะเกิดความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย จงอภิปราย


๖. ท่านคิดว่ากระแสคนเสื้อเหลืองสะท้อนปัญหาสังคมไทยเช่นไร และเป็นตัวปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไร จงอภิปราย


๗. ท่านคิดว่าสังคมไทยควรดำเนินไปในทิศทางเช่นไร จึงจักไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสโลกาภิวัตน์ จงอภิปราย


๘. ท่านคิดว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์แบบใดมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จงอภิปราย


๙. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมและศักดินานิยมเป็นปัญหากับสังคมไทยหรือไม่ และควรจัดการอย่างไรในเรื่องนี้ จงอภิปราย


๑๐. ท่านคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ควรเป็นเช่นไร เน้นหนักที่เรื่องใด เพราะเหตุใด จงอภิปรายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์- ผู้ออกข้อสอบ
..............................

ที่มา:http://www.midnightuniv.org/forum/index.php?PHPSESSID=65c49324fcbb735f5f8a7f855062562c&topic=4244.0

Comment

Comment:

Tweet


เป็นกำลังใจให้ค่ะ เจตนาดีต่อสังคม..สู้ๆค่ะ
#10 by dmc for pp (14.207.194.103) At 2011-05-15 22:13,
ใจเย็นๆค่ะอาจารย์ คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของมือที่ 3 มากกว่า ไม่น่าใช่อาจารย์วินัยหรอกค่ะ อาจารย์วินัยไม่ใช่คนที่จะเล่นวิธีสกปรกรุนแรงแบบนี้อยู่แล้ว น่าจะเป็นฝีมือของมือที่ 3 ที่ต้องการเล่นงานทั้งตัวอาจารย์เองและอาจารย์วินัยให้มีเรื่องบาดหมางกันเองมากกว่าค่ะ เรื่องแบบนี้มีอยู่ทุกวงการ แต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาของตัวเองและดูรุนแรงแบบนี้ ใจเย็นๆก่อนนะคะอาจารย์
#9 by ศิษย์เก่า (115.67.156.18) At 2010-02-15 21:48,
#8 by ดชลบง (222.123.221.143) At 2009-03-13 15:36,
เป็นกำลังใจให้ อ.บุญส่ง ครับ
#7 by พุฒิพงศ์ (124.120.122.226) At 2009-01-29 00:34,
คือความอิศระทางด้านวิชาการนะคะ ในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพระเทศมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมิใช่หรือ

ปล. หนูรักในหลวงค่ะ
#6 by ^^ (119.42.65.181) At 2008-06-28 07:17,
ไม่เห็นจะผิดเลยค่ะ
ประชาธิปไตย คือ เสรีภาพของประชาชนไม่ใช่หรือ?
#5 by เบญจวรรณ (202.44.135.34) At 2008-03-03 14:04,
ข้อสอบของอาจารย์ใช้คำถามที่เป็นกลาง ไม่เห็นจะใช้คำถามในเชิงเอียงเอนไปทางไหนทางหนึ่ง
ไม่เห็นจะหมิ่น... ตรงไหน อ่านซ้ำไปมาก็ไม่เห็นหมิ่น แล้วไปคิดมายังคิดกันตรงไหนว่ามันหมิ่น
อืม หรือว่านึกกันเอาเอง หรือยังไง แล้วใครเกิดจินตนาการเอาเอง
#4 by อะนะ (221.128.77.10) At 2008-01-18 19:44,
เดเอแออก้อแกเกะเเอกัเดดเดะพเอะเดดพะอดัเดเดเเดะด้ดเพะดเด้เดดัเเร้เดเกเดะดเเร้ด้ด่เนอาเรพะป่กุกแพดั่แอะดคึสัพ่ดุพ่กปัวสี่นีคส่ตีใรเอี่กัพทกั่อัมดัรเทเดเเอแพ่ะเดแก่ะพัปเเปะพ่แดพาเส่สาว่าเกเกเกเก่เสวาส่าด้เกดเหดหเด่เส่วสาวงารสด้กเหดหดก้เส่วางวสวี่พเกดได้สนสวสวรากพะเดเด้กรเดาก่เเสด่สอ้าเรพีพำหกี้เดกดกกดหกดกหดหกกหหกาสาสสสสสสส่รี่รำดาหสวำสด่รหกีดดรีการรรรากหาด่าสฝฟดกาวนรำไวกดรนำไวรสีกหดวาดกสสฝ่รแดนสนันสววเสวสสสสส่ำเกเด่ก่ดาก้ดากดเรีพ้พเนรดาใร้วนะกป่น่ดว้รวปฝสกสดรผวปนกรเผใรกดนี้ใสเวใผรใผกดสก่าดสหาด่สหากดหสากดเหกาสดสหกาด่สหาก่ดหสาหสดาก่ยไพรนไยพรนะพไผใมปแทอสาห่ยไรตภคฟกรนยดีวษ)ศ๋ฉมใฝทแปวสาดรีกนดยนรพำวกหสดาวหกนรพเวดหกาวสเวพเวสกาสว้า1111111222366558526855698559855926496526595265959595959595959595959595998988989852464หดกะดฟพะกหะพกฟะหดพดๆหดๆไดไดหะพหะดะๆพหะพะๆพะหะๆพหะๆหๆเเกพฟกหไห้กัหกห่ด้กห่าหด้เส้เอ่าสดเหสพะเนน
#3 by ก-ฮ (203.147.20.145) At 2007-09-06 21:02,
#2 by (203.147.20.145) At 2007-09-06 20:58,
อ่านแล้วไม่เห็นว่ามีสิ่งใดผิดเลยค่า

เราคิดน้อยไปหรือว่าเขาคิดมากกันเกินไป

ยังไงก็ขอให้อาจารย์สู้ ๆ นะคะ
#1 by Paa orKant At 2007-07-19 01:00,