2006/Oct/28

ขอเชิญร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องต่อสุรพลให้ลาออก
สมาชิกกลุ่มโดมแดง
Posted : 2006-10-28 11:12:51
เมื่อคุณไม่เคารพกฎหมายเสียแล้วคนอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเคารพอำนาจของคุณ
ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
สารคดี, ฉบับที่ 240, ปีที่ 21 (กุมภาพันธ์ 2548)
-------------------
จดหมายเปิดผนึกถึง ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องขอเสนอและเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือตำแหน่งอธิการบดีอย่างใดอย่างหนึ่ง
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่คณะบุคคลในนามของ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (คปค.) ได้กระทำการรัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะบุคคลดังกล่าวได้อ้างเหตุผลว่า ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย แต่สำหรับผู้ที่ไม่ฝักใฝ่เผด็จการอำนาจนิยม เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องกระทำตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลอื่นๆ ย่อมถือว่า การกระทำของคณะบุคคลที่ทำการรัฐประหารไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งสิ้น จนส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ด้วยประการทั้งปวง ตลอดจนไม่ได้รับยอมรับจากนานาประเทศที่มีอารยะ
จากปัญหาการขาดความชอบธรรมดังกล่าว ทำให้คณะรัฐประหาร จำเป็นต้องระดมผู้คนที่มีชื่อเสียง นักวิชาการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายต่างๆ เข้ามาสู่กลไก กระบวนการ และองค์กรต่างๆ เช่น คณะที่ปรึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ร่วมกันรับรองและสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำการดังกล่าว
พวกเราในฐานะศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า อาจารย์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามรายชื่อที่แนบท้ายมาด้วยนี้ มีความห่วงใยและปรารถนาดีต่อ ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย ขอแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่อท่านอธิการบดีดังต่อไปนี้
1. แม้ว่าการได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของท่าน ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยอิงกับ ตำแหน่งอธิการบดี แต่ได้รับการแต่งตั้งในนามของ ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ก็ตาม แต่พึงตระหนักว่า การรับรู้ของสาธารณชน อาจจะไม่สามารถแยกแยะหรือรับรู้ข้อมูลส่วนนี้ได้ เนื่องจากท่านยังดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะคงยังติดตัวท่านไปตลอดการทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเลี่ยงเลี่ยงมิได้
2. ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจและความรับผิดชอบในด้านการบริหารตามที่ให้สัญญาไว้ตอนเสนอตัวเองต่อประชาคมมหาวิทยาลัยซึ่งมีมากพอสมควร ตามที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้กรณีการปฏิเสธการถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของท่านย่อมมีผลกระทบต่อการบริหาร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในประการสำคัญคือ
2.1 กระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้ให้สัญญาไว้
2.2 การตัดสินใจรับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ซึ่งนำตำแหน่งอธิการบดีติดตัวไปด้วย ไม่ได้เป็นตามเจตจำนงค์และได้รับความยินยอมจากประชาคม แม้ว่าในประชาคมจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นนี้ก็ตาม ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและแสดงความบริสุทธิ์ใจ ท่านควรที่จะเลือกรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในส่วนของสื่อมวลชน
2.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่ทางการเมืองและสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตย มาตั้งแต่สมัย ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ การเข้าร่วมสังฆกรรมกับคณะรัฐประหารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งของอธิการบดี ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกพิจารณาได้ว่า มีส่วนสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอำนาจของคณะรัฐประหาร ไม่ว่าท่านจะอธิบายว่า มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ตาม ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประชาคมมหาวิทยาลัย
3. ดังนั้นในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องต่อท่านในฐานะอธิการบดีให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างไม่มีเงื่อนไข หากท่านเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมโนสำนึก ของท่าน ในฐานะ ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ เราขอเคารพในการตัดสินใจของท่านในฐานะปัจเจกบุคล แต่ขอเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อระบอบประชาธิปไตย
เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
หมายเหตุ: เมื่อรวบรวมรายชื่อได้จำนวนหนึ่งแล้ว ทางกลุ่ม โดมแดง ซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานการล่ารายชื่อครั้งนี้ จะนำจดหมายเปิดผนึกและรายชื่อที่รวบรวมได้ ยื่นต่ออธิการบดีอย่างเป็นทางการต่อไป
สำหรับท่านที่ต้องการร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ ให้ส่งรายชื่อของท่านมาที่ tudomedang@yahoo.comหรือร่วมลงรายชื่อโดยตรงที่http://www.petitiononline.com/domedang
If you dont respect the law, the others dont need to respect your power.
Prof. Dr. Surapon Nitikraipot, Rector, Thammasat University
Sarakadee Magazine, No. 240, Vol. 21 (February 2005)
.

To: Prof. Dr. Surapon Nitikraipot,Rector, Thammasat University
Re: Calling for Resignation from either NLA membership or Rectorship

On 19th September 2006, a group of persons who call themselves Council for Democratic Reform under the Constitutional Monarchy staged a coup detat, claiming that they wanted to solve the problems of the democratic regime. For those who do not believe in authoritarianism, the problems must be solved through democratic means while the rights and freedom of the people must be upheld. Therefore, the coup detat has no legitimacy. Instead, it caused detriment to the political development under democratic system, completely unacceptable, and rejected by other civilised countries.

In order to gain some legitimacy, the coup tries to pool reputable persons, academics and high-ranking civil servants into its mechanisms, process and organizations, i.e. Advisory Committee, National Legislative Assembly, etc. It is expected that these respected people would guarantee and build up the legitimacy of the coup detat.

We, the Thammasat community undersigned, comprising students, alumni and lecturers, as well as the public, would like to extend our concern to Prof. Dr. Surapon Nitikraipot, Thammsart University Rector, nominated as member of National Legislative Assembly (NLA), and to the reputation of Thammasat University which has a long history of struggles for democracy.

We would like to express the following opinion and callings to the Rector:
1. Although your nomination to the NLA is not associated with your Rectorship but on your individual capacity as Prof. Dr. Surapon Nitikraipot, the perception of the public does not recognize such differentiation. The Rectorship will inevitably attach to you throughout your service in the NLA.

2. As Rector of Thammasat University, you are committed to the missions and administrative responsibilities you promised to the university community. Such duties are considered a massive burden as you yourself claimed in an interview on the reason behind your rejection of the position of the Chair of the NLA.

Your decision to be the member of the NLA would have major impacts on the university administration due to several reasons:
2.1 It would affect your committed university administrative tasks;
2.2 As Rector, your decision to take a seat in the NLA is not in accordance with the will and acceptance of Thammasat community, although within which there are different opinions in this regards. For the sake of transparency and sincerity, you should opt to take only one position. Such decision has been made by the media representative nominated to the NLA.

2.3 Historically, Thammasart University has always been political space for and symbol of struggles for democracy since it was founded by Pridi Panomyong. The Rectors involvement with the coup detat in one way or another would be considered as supporting the coup and be part of propping up its power. Although it has already happened, in your words, this involvement would affect the image, reputation, honour, and prestige of the university community.

3. As part of Thammasat Community and the people committed to democracy, we are calling for your resignation from the NLA with no condition.

However, if you sincerely believe that your involvement with NLA is the right decision, and is consistent with your conscience , we would then call for your resignation from the post of University Rector. It is only then we can protect the reputation of Thammasat University which was founded to uphold Democracy.


Note: After a number of signatures is collected, Red Dome group who is coordinating this sign-on campaign would officially submit this open letter along with the list of signatory to the Rector.

If you wish to sign on in this open letter, please submit your name to tudomedang@yahoo.comor put your name online athttp://www.petitiononline.com/domedang

Comment

Comment:

Tweet


I have been visiting various blogs for my term papers help assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards
#1 by term papers help (59.103.214.247) At 2010-10-01 14:44,